Elke bestelbon getekend door de klant verbindt deze onher-

            roepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet.

         Elke bestelling dient contact betaald te worden bij de levering;

            elke bestelling is onherroepelijk, of er al dan niet een voorschot

            werd betaald.  Indien de klant weigert levering te nemen van het

            voertuig of van de bestelde goederen, heeft de verkoper de

            keuze, ofwel hem gerechtelijk hiertoe te dwingen, ofwel als

            tegenprestatie, als schadevergoeding wegens vernietiging van

            de verkoop, een bedrag te eisen gelijk aan 15% van de

            overeengekomen prijs, en dit als van rechtswege verworven; de

            partijen ontzeggen zich uitdrukkelijk het recht het bedrag van

            deze forfaitaire vergoeding te betwisten.  Indien de verkoper zijn

            verplichtingen niet nakomt zal hij jegens de klant een

            gelijkaardige schadeloosstelling verschuldigd zijn.  De catalogus-

            prijzen zullen deze zijn in voege op het moment van de levering.

         Onverminderd de artikelen 1641 tot1648 B.W. en de Wet van

            25 februari 1991 met betrekking tot de aansprakelijkheid

            vanwege gebrekkige goederen kennen wij uitsluitend als

            waarborg toe deze toegekend door de constructeur binnen de

            grenzen door deze laatste omschreven.

         De leveringen, zelfs franco, worden verricht op risico van de

            geadresseerden.

         De voertuigen ons toevertrouwd worden, zelfs als ze bestuurd

            worden door ons personeel, blijven gedekt door de verzeker-

            ingen onderschreven door de klant en, bij gebrek aan dekking

            door een verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid

            van de klant.

         Alle betalingsverplichtingen in hoofde van de klant dienen

            uitgevoerd te worden in de woonplaats van de verkoper.  Het

            bedrag van onze facturen is contant en aan ons adres

            betaalbaar, behalve speciale overeenkomst schriftelijk vermeld. 

            In geen geval mogen ze onderhands betaald worden aan een

            personeelslid, behalve schriftelijke goedkeuring door de Directie.

         Klachten betreffende onze facturen of onze goederen dienen

            schriftelijk ingediend binnen de 10 dagen.  Na deze termijn zijn

            ze niet meer aanvaardbaar.

         Elke factuur die niet op haar vervaldag betaald wordt, zal van

            rechtswege de wettelijke intrest vermeerderd met 5% per jaar

            opbrengen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, daar de

            vervaldag van de termijn deze vervangt.  De bedragen die nog

            verschuldigd zijn aan de verkoper zullen overigens vermeerderd

            worden met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een

            minimum van 75 e voor interne kosten, niettegenstaande de

            tenlastelegging op de debiteur van een gedeelte of het geheel

            van de eventuele gerechtskosten en andere horaria en kosten

            van welke aard dan ook die uit de invordering van de onbetaalde

            schuldvordering voortvloeien.  Indien de verkoper zijn verplicht-

            ingen niet nakomt, is hij aan de klant een gelijkwaardige

            vergoeding verschuldigd.

         Indien, na een tweede herinnering, het voertuig dat door ons

            onderhouden, hersteld of onderzocht werd, niet door zijn

            eigenaar werd afgehaald, zal hem een huur van 7,5 e per dag in

            rekening worden gebracht ten titel van opslagkosten, met ingang

            op de datum van de tweede herinnering.

       In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 B.W.

            wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts over-

            gedragen aan de klant na volledige betaling van de overeen-

            gekomen prijs.

            De verkoper mag het recht van retentie uitoefenen op het in

            herstelling gegeven voertuig.

       De contractproducten blijven eigendom van de verkoper of van

            de partij die in haar rechten is gesubrogeerd totdat het volledige

            gefactureerde bedrag door de klant op rekening is betaald van de

            verkoper desgevallend van een eventuele cessionaris van de

            facturen desgevallend van de gesubrogeerde partij, en definitief

            verworven is ten voordele van die schuldeiser.  De klant dient

            alle noodzakelike maatregelen te nemen om de goede uitvoering

            van de clausule tot eigendomsvoorbehoud te garanderen.

       In geval van niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag,

            kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning

            de overeenkomst als ontbonden beschouwen.  We zijn vanaf dat

            ogenblik gemachtigd om het verkochte goed terug te halen bij

            de klant, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de herstelling van

            het geleden nadeel.

       Het feit dat de verkoper één of andere clausule welke in zijn

            voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden

            niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand

            doen van zijnentwege om er zich op te beroepen.

       De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de

            klant zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper.

       De microfilms, microfiches, fotocopies, telexen, telefaxen en

            elektronische post door ons opgesteld, hebben dezelfde

            schriftelijke bewijskracht als de originelen.

       Enkel de rechtband van de plaats van levering of de plaats van

            uitvoering van de verbintenissen is bevoegd in geval van

            betwisting.

       De persoonsgegevens met betrekking tot uw identificatie,

            samenstelling van uw gezin en diens mobiliteitsgewoonten

            worden verwerkt door de verkoper waarvan de coördinaten, recto

            zijn vermeld voor het klantenbeheer en voor directe marketing

  U heeft het recht op raadpleging van uw eigen

            gegevens, op verbetering ervan en een recht van verzet op hun

            verwerking of communicatie met het oog op direct marketing.

       De algemene voorwaarden welke vermeld zijn op de achterzijde

            van onze bestelbonnen van nieuwe voertuigen en okkasie-

            voertuigen bestemd voor een eindconsument gelden, voor de

            materies welke zij omschrijven, bij voorrang op huidige algemene

  De mogelijke nietigheid van één of meerdere

            bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden kan in geen

            geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg 

  De andere bepalingen blijven volledig van toepassing.